សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

Faculty Of Arts, Humanities And Social Science

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អំពីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមិនគួររៀនត្រឹមតែចំណេះដឹងខ្លឹមសារនិងជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏គួរតែរៀនឱ្យ​ក្លាយជាពលរដ្ឋពេញលេញ​នៅក្នុងសង្គមផងដែរ។ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបម្រើមុខងារទាំងនេះ។ មហាវិទ្យាល័យនេះផ្តល់ជូនមុខជំនាញឯកទេស​ចំនួន ១១ នៅក្នុង​ដេប៉ាតឺម៉ង់​ចំនួន ៤ សម្រាប់និស្សិតជ្រើសរើស។

ចក្ខុវិស័យ & បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យរបស់ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម គឺនឹងក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យអប់រំ ការបង្រៀន និងការរៀន ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងបច្ចេកវិទ្យា និងដើម្បីបណ្តុះនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាអោយមានសុចរិតភាព ភាពច្នៃប្រឌិត និងការប្តេជ្ញាចិត្តប្រកបដោយឆន្ទៈចំពោះ វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។

 • ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់យើង យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង៖លើកទឹកចិត្តសាស្ត្រាចារ្យឱ្យផ្តល់នូវការបង្រៀនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការបង្រៀនដែលផ្អែកលើព័ត៌មានពីការស្រាវជ្រាវ និងការស្រាវជ្រាវអនុវត្ត និងនវានុវត្តន៍ដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ ដែលជំរុញអោយមានការចូលរួមពីនិស្សិតផងដែរ។
 • ស្វែងរក និងធានាអោយមានការបង្រៀន និងការរៀនប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បីក្លាយជាគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តល្អៗក្នុងការអប់រំ
 • ផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងអោយមានផ្នត់គំនិតដែលជំរុញឱ្យមានការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត សុចរិតភាព ភាពច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ និងភាពមានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឱ្យពួកគេអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងការសិក្សាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា
 • ដើម្បីក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងអោយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីឱ្យមានការសហការគ្នាក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិលើការបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងការសិក្សាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា។
minimal-abstract-product-presentation-blue-red-circular-geometry-shape-3d-rendering-illustration.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ច្នៃម៉ូត

partnership-two-business-people-shaking.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង

translate-text-written-keyboard-button.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ភាសាអង់គ្លេស៖

learning-chinese-alphabet-pinyin-classroom.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ភាសាចិន៖

gold-silver-chess-chess-board-game-business-metaphor-leadership-concept.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់អប់រំ៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា។

  During this pandemic, CamTech complies with the Ministry of Health’s guideline on Covid-19 prevention.

  By selecting "I agree" below, I am confirming that all visit participants agree to the following requirements. If anyone of us does not comply with these, the admissions staff reserves the right to cancel my campus visit.

  • Appropriate masks or face coverings will be required indoors for all visit members.

  • Social distancing will be required indoors and must be maintained by individuals.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been exposed to anyone who has tested positive for COVID-19 in the last 14 days.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been found any symptoms related to COVID-19, such as fever, cough, shortness of breath, etc.

  Loading