វិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត

អំពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត

ទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្រ្ត អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ ក្នុងការអនុវត្តទៅលើវិស័យវិស្វកម្ម បច្ចេកវិទ្យា សុខាភិបាល និងធុរកិច្ច។ នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមតិច យើងផ្ដោតលើទ្រឹស្ដីគណិតវិទ្យាអនុវត្ត ដែលជាមុខវិជ្ជាស្នូលសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត។

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត ផ្ដល់ជូននូវបីមុខជំនាញឯកទេសចំនួន៣ សម្រាប់ការជ្រើសរើស

វត្ថុបំណង នៃការសិក្សា

 • លើកកម្ពស់ស្មារតីសហគ្រិនភាព និងពិចារណាជម្រើសនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់​ផ្តល់​ឱកាសការងារ
 • ការអភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្រិនភាព និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រិន
 • ចំណេះដឹងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា។

classic-slate-blackboard.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់គណិតវិទ្យាឧស្សាហកម្ម និងអនុវត្ត

businessman-holding-graph-business-concept.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ស្ថិតិអនុវត្ត

businessman-hand-stop-dominoes-continuous-toppled-risk-with-copyspace.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ហិរញ្ញវត្ថុកុំព្យូទ័រ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សំណើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្ត

  During this pandemic, CamTech complies with the Ministry of Health’s guideline on Covid-19 prevention.

  By selecting "I agree" below, I am confirming that all visit participants agree to the following requirements. If anyone of us does not comply with these, the admissions staff reserves the right to cancel my campus visit.

  • Appropriate masks or face coverings will be required indoors for all visit members.

  • Social distancing will be required indoors and must be maintained by individuals.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been exposed to anyone who has tested positive for COVID-19 in the last 14 days.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been found any symptoms related to COVID-19, such as fever, cough, shortness of breath, etc.

  Loading