បរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព

មហាវិទ្យាល័យបរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព

អំពីវគ្គសិក្សានេះ

នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមថិច យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថានិរន្តរភាពនៃអគារនិងភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញអគារ គឺជាស្នូលនៃបរិស្ថានដែលបង្កើតដោយមនុស្ស។

មហាវិទ្យាល័យបរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព ផ្តល់នូវមុខជំនាញឯកទេសចំនួន ៦ សម្រាប់ការជ្រើសរើស។

វត្ថុបំណងការសិក្សា

 • លើកកម្ពស់ស្មារតីសហគ្រិនភាព និងពិចារណាជម្រើសនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់​ផ្តល់​ឱកាសការងារ
 • ការអភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្រិនភាព និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រិន
 • ចំណេះដឹងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
hands-drawing-architect.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ស្ថាបត្យកម្ម និងការរចនាផ្នែកខាងក្នុង

business-man-create-design-modern-building-real-estate.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់អចលនទ្រព្យ

skyscraper.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ផែនការទីក្រុង និងតំបន់

panoramic-view-nuclear-power-plant-with-steaming-cooling-towers-blue-sky.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ការគ្រប់គ្រងថាមពលឧស្សាហកម្ម

សំណើរសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមហាវិទ្យាល័យបរិស្ថានសំណង់ប្រកបដោយចីរភាព

  During this pandemic, CamTech complies with the Ministry of Health’s guideline on Covid-19 prevention.

  By selecting "I agree" below, I am confirming that all visit participants agree to the following requirements. If anyone of us does not comply with these, the admissions staff reserves the right to cancel my campus visit.

  • Appropriate masks or face coverings will be required indoors for all visit members.

  • Social distancing will be required indoors and must be maintained by individuals.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been exposed to anyone who has tested positive for COVID-19 in the last 14 days.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been found any symptoms related to COVID-19, such as fever, cough, shortness of breath, etc.

  Loading