បណ្តាញសុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត

បណ្តាញសុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត

បណ្តាញសុវត្ថិភាពអ៊ិនធើណែត

សន្តិសុខនៅក្នុង Cyberspace គឺជាប្រធានបទដ៏ធំមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគ។ អ្នកខ្លះអាចផ្តោតលើផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃ Cyberspace និងអ្នកផ្សេងទៀតផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពផ្លាស់ប្តូរសង្គម ប៉ុន្តែខ្លះទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯង ឬអាកប្បកិរិយារបស់ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ិនធឺណិត។ ដើម្បីចូលរួមចំណែកសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាញអ៊ិនធឺណិត “បណ្តាញសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិត” ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

visit-intro-image.jpg

បេ​សកម្ម​របស់​យើង:

  • ចូលរួមចំណែកកែលម្អគោលនយោបាយ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ ការសន្ទនា ការជជែកដេញដោលសាធារណៈ ការចូលរួមគោលនយោបាយ វេទិកានិងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី​បញ្ហាពាក់ព័ន្ធ​នឹងអ៊ិនធឺណិតដែលកំពុងកើតមាន​ និងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗ
  • បង្កើតភាពជាដៃគូនិងធ្វើការជាក្រុមអ្នកសិក្សាជ្រាវជាន់ខ្ពស់​ ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាល ឧស្សាហកម្ម ឬស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ សង្គមស៊ីវិល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

គោលបំណងរបស់យើង៖

  • ផ្តល់​ជាវេទិកាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ ប៉ុន្តែកំណត់ចំពោះសន្តិសុខតាមអ៊ិធឺណិត ការទូតតាមអ៊ិនធឺណិត ការការពារតាមអ៊ិនធឺណិត ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ិនធឺណិត អំពើភេរវកម្មតាមអ៊ិនធឺណិត​ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន
  • ធ្វើការសិក្សាផ្នែកពាក់ព័ន្ធ​ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអ៊ិនធឺណិតក្នុងតំបន់ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សន្តិសុខជាតិ និងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច
  • អភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយជាក់លាក់​និង​ប្រកបដោយ​យុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់បញ្ហាប្រឈម​ទាំងបី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អ៊ិនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
visit-intro-image.jpg
visit-intro-image.jpg

កម្មវិធីរបស់យើង៖

  • កម្មវិធីទី១៖ អភិបាលកិច្ចនិងគោលនយោបាយអ៊ិនធឺណិត
  • កម្មវិធីទី២៖ ការទូតនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមអ៊ិនធឺណិត
  • កម្មវិធីទី៣៖ សុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមអ៊ិនធឺណិត
  • កម្មវិធីទី៤៖ ការកសាងសមត្ថភាពតាមអ៊ិនធឺណិត
  • កម្មវិធីទី៥៖ វប្បធម៌និងសង្គមអ៊ិនធឺណែត
Loading