ធុរកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង

មហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង

អំពីមហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង

មុខជំនាញឯកទេសធុរកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង នឹងបង្រៀនលោកអ្នកពីរបៀបសម្របសម្រួលនិងរៀបចំសកម្មភាពធុរកិច្ច។ នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមតិច យើងមិនគ្រាន់តែបង្រៀនលោកអ្នកអំពី​គំនិតធុរកិច្ច​និងការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើង​ក៏បង្រៀនអំពីការច្នៃប្រឌិតនិងភាពជាសហគ្រិនផងដែរ។ និស្សិតនឹងត្រូវបានបង្វឹក​ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងសហគ្រិននាពេលអនាគតនៅក្នុងស្ថាប័ន​ជាតិនិងអន្តរជាតិ។

វត្ថុបំណង នៃការសិក្សា

 • លើកកម្ពស់ស្មារតីសហគ្រិនភាព និងពិចារណាជម្រើសនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសម្រាប់​ផ្តល់​ឱកាសការងារ
 • ការអភិវឌ្ឍជំនាញសហគ្រិនភាព និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលជួយមនុស្សឱ្យធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសហគ្រិន
 • ចំណេះដឹងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងគ្រប់ពេលវេលា

hands-ceo-construction-company-black-suit-typing-message-via-e-mail-partners-laptop-with-drawings-seal-stamp-divider-table.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងសំណង់

Statistics-and-data-analysis.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងកីឡា និងការកំសាន្ត

logistics-business-transportation-by-ship-flight-open-sea-service-import-export-cargo-international.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់ គ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភាកម្ម

engineer-with-digital-tablet-supervising-autonomous-producton-process.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

business-team-investment-entrepreneur-trading-discussing-analysis-data-stock-market-charts.jpg

ដេប៉ាតឺម៉ង់អាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រង

សំណើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ច និងគ្រប់គ្រង

  During this pandemic, CamTech complies with the Ministry of Health’s guideline on Covid-19 prevention.

  By selecting "I agree" below, I am confirming that all visit participants agree to the following requirements. If anyone of us does not comply with these, the admissions staff reserves the right to cancel my campus visit.

  • Appropriate masks or face coverings will be required indoors for all visit members.

  • Social distancing will be required indoors and must be maintained by individuals.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been exposed to anyone who has tested positive for COVID-19 in the last 14 days.

  • The campus visit will be canceled if the visitor has been found any symptoms related to COVID-19, such as fever, cough, shortness of breath, etc.

  Loading